Kulttuu­ri­hy­vin­voin­tityö

Monipuo­lista kulttuurihyvinvointia

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin tekemän monipuo­lisen kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­työn tavoit­teena on tuoda orkesteri lähelle kuuli­joita myös konsert­ti­salin ulkopuo­lella. Kulttuu­ri­hy­vin­voin­tityö tuo orkes­terin toimintaa tutuksi ja luo läheistä vuoro­vai­ku­tusta muusi­koiden ja yleisön välillä. Orkes­te­rimme veloi­tuk­set­toman kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­työn muotoja ovat muun muassa koulu­vie­railut, yleisölle avoimet kenraa­li­har­joi­tukset, taitei­li­ja­ta­paa­miset sekä Orkesteri omaksi ‑keskus­te­lusarja Joensuun pääkir­jas­tolla. At Your Service ‑jalkau­tu­mis­vii­koilla voit törmätä esiin­ty­viin muusi­koi­himme mitä erilai­sim­missa paikoissa ympäri kaupunkia. Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­työ­viikon ajankoh­dista ja tarkem­masta ohjel­mis­tosta tiedo­tamme verkkosivuillamme.

Koulu­laisten kulttuu­ri­polku täynnä musiikkielämyksiä

Orkes­te­rimme on tiiviisti mukana Koulu­laisten kulttuu­ri­po­lulla, joka tarjoaa kulttuu­rie­lä­myksiä jokai­selle joensuu­lai­selle lapselle ja nuorelle koko perus­koulun ajan. Muusik­komme vierai­levat 2.-luokkalaisten omissa luokissa, ja kaikki 3.-luokkalaiset pääsevät kokemaan sinfo­niaor­kes­terin konsertin Carelia-salissa. Orkes­te­rimme kamari­ko­koon­panot, kuten puhal­ta­jien ja lyömä­soit­ta­jien TeamAri sekä erilaiset jousi­ko­koon­panot vierai­levat myös yläkou­lu­laisten luona. Muistathan myös, että kaikki joensuu­laiset yläkou­lu­laiset pääsevät K789-kortil­laan ilmai­seksi kaupun­gi­nor­kes­terin konsert­teihin, mikäli niissä on konsert­ti­päi­vänä vapaita paikkoja. Joensuun alueen koulujen lisäksi palvelua tarjotaan aina Nurmek­sesta Kiteelle saakka, kaikkiaan kymmenen kunnan alueella.

Taide­tes­taajat

Taide­tes­taajat on Suomen suurin kulttuu­ri­kas­va­tus­oh­jelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdek­sas­luok­ka­lai­sille ja heidän opetta­jil­leen 1–2 vierailua lukuvuo­dessa korkea­laa­tuisen taiteen pariin. Toiminta tavoittaa vuosit­tain yli 65 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierai­lujen määrä ja kohteet vaihte­levat lukuvuo­sit­tain rahoi­tuk­sesta riippuen.
Toiminnan ydinta­voit­teena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuk­ses­taan perus­teltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemas­taan? Lähti­si­vätkö he uudelleen? Yhtenä taide­tes­taa­jien vierai­lu­koh­teena syyskau­della 2023 on myös Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri. Taide­tes­taajat toimintaa koordinoi Suomen lasten­kult­tuu­ri­kes­kusten liitto ja toimintaa rahoit­tavat Suomen Kulttuu­ri­ra­hasto, Svenska kultur­fonden sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

TeamAri

Kutsu orkes­terin puhal­tajat esiin­ty­mään koululle. Orkes­terin puhal­ta­jista koostuva TeamAri tarjoilee interak­tii­viset konsertit kouluilla orkes­terin työlistan niin salliessa. Ole yhtey­dessä orkes­terin yleisö­työ­hen­ki­löön ja sovi elämys­päivän järjestämisestä.

Avoimet tilai­suudet – jokai­selle jotakin!

Konsert­tiemme taitei­li­ja­vie­raita pääset tapaamaan Orkes­terin ystävät ry:n järjes­tä­missä Tunti ennen konserttia ‑tilai­suuk­sissa opiske­li­ja­ra­vin­tola Careliassa. Kuulet kahvi­kup­posen ääressä esiin­ty­jien kuulu­misia ja mietteitä illan konser­tista ja saat mahdol­li­suuden esittää heille kysymyksiä. Ennen konserttia kuuli­joita ilahduttaa myös Pikkupre­ludit, jossa Joensuun konser­va­to­rion opiske­lijat ja oppilaat esiin­tyvät Carelia-salin aulassa. Tilai­suudet ovat kaikille avoimia ja maksut­tomia.
Orkesteri omaksi ‑keskus­te­lusarja Joensuun pääkir­jas­tolla on puoles­taan oiva paikka mielen­kiin­toi­sille keskus­te­luille taitei­li­ja­vie­rai­demme kanssa. Aiheet vaihte­levat musii­kil­li­sesta syven­ty­mi­sestä kaikkeen mahdol­li­seen teemaan liitty­vään filoso­fi­seen pohdin­taan.
Lisäksi yleisölle avoimia kenraa­li­har­joi­tuksia järjes­te­tään muutaman kerran kauden aikana.