Yleisö­työ

Monipuo­lista yleisötyötä

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin tekemän monipuo­li­sen yleisö­työn tavoit­teena on tuoda orkes­teri lähelle kuuli­joita myös konsert­ti­sa­lin ulkopuo­lella. Yleisö­työ tuo orkes­te­rin toimin­taa tutuksi ja luo läheistä vuoro­vai­ku­tusta muusi­koi­den ja yleisön välillä. Orkes­te­rimme veloi­tuk­set­to­man yleisö­työn muotoja ovat muun muassa koulu­vie­rai­lut, yleisölle avoimet kenraa­li­har­joi­tuk­set, taitei­li­ja­ta­paa­mi­set sekä Orkes­teri omaksi ‑keskus­te­lusarja Joensuun pääkir­jas­tolla. At Your Service ‑jalkau­tu­mis­vii­koilla voit törmätä esiin­ty­viin muusi­koi­himme mitä erilai­sim­missa paikoissa ympäri kaupun­kia. Yleisö­työ­vii­kon ajankoh­dista ja tarkem­masta ohjel­mis­tosta tiedo­tamme verkkosivuillamme.

Kulttuu­rin Virta – musiik­kie­lä­myk­siä koululaisille

Orkes­te­rimme on tiiviisti mukana kulttuu­ri­polku Kulttuu­rin virrassa, joka tarjoaa kulttuu­rie­lä­myk­siä jokai­selle joensuu­lai­selle lapselle ja nuorelle koko perus­kou­lun ajan. Muusik­komme vierai­le­vat 2.-luokkalaisten omissa luokissa, ja kaikki 3.-luokkalaiset pääse­vät kokemaan sinfo­niaor­kes­te­rin konser­tin Carelia-salissa. Orkes­te­rimme pienryh­mät, kuten puhal­ta­jien ja lyömä­soit­ta­jien TeamAri sekä erilai­set jousi­ko­koon­pa­not vierai­le­vat myös 8.-luokkalaisten luona. Muistat­han myös, että kaikki joensuu­lai­set yläkou­lu­lai­set pääse­vät K789-kortil­laan ilmai­seksi kaupun­gi­nor­kes­te­rin konsert­tei­hin, mikäli niissä on konsert­ti­päi­vänä vapaita paikkoja.

Taide­tes­taa­jat

Taide­tes­taa­jat on Suomen suurin kulttuu­ri­kas­va­tus­oh­jelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdek­sas­luok­ka­lai­sille ja heidän opetta­jil­leen 1–2 vierai­lua lukuvuo­dessa korkea­laa­tui­sen taiteen pariin. Toiminta tavoit­taa vuosit­tain yli 65 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierai­lu­jen määrä ja kohteet vaihte­le­vat lukuvuo­sit­tain rahoi­tuk­sesta riippuen.
Toimin­nan ydinta­voit­teena on tarjota nuorille taide-elämyk­siä ja työka­luja muodos­taa kokemuk­ses­taan perus­teltu mieli­pide. Mitä mieltä he ovat kokemas­taan? Lähti­si­vätkö he uudel­leen? Yhtenä taide­tes­taa­jien vierai­lu­koh­teena syyskau­della 2022 on myös Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri. Taide­tes­taa­jat toimin­taa koordi­noi Suomen lasten­kult­tuu­ri­kes­kus­ten liitto ja toimin­taa rahoit­ta­vat Suomen Kulttuu­ri­ra­hasto, Svenska kultur­fon­den sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

TeamAri

Kutsu orkes­te­rin puhal­ta­jat esiin­ty­mään koululle. Orkes­te­rin puhal­ta­jista koostuva TeamAri tarjoi­lee interak­tii­vi­set konser­tit kouluilla orkes­te­rin työlis­tan niin salliessa. Ole yhtey­dessä orkes­te­rin yleisö­työ­hen­ki­löön ja sovi elämys­päi­vän järjestämisestä.

Avoimet tilai­suu­det – jokai­selle jotakin!

Konsert­tiemme taitei­li­ja­vie­raita pääset tapaa­maan Orkes­te­rin ystävät ry:n järjes­tä­missä Tunti ennen konsert­tia ‑tilai­suuk­sissa opiske­li­ja­ra­vin­tola Careliassa. Kuulet kahvi­kup­po­sen ääressä esiin­ty­jien kuulu­mi­sia ja mietteitä illan konser­tista ja saat mahdol­li­suu­den esittää heille kysymyk­siä. Ennen konsert­tia kuuli­joita ilahdut­taa myös Pikkupre­lu­dit, jossa Joensuun konser­va­to­rion opiske­li­jat ja oppilaat esiin­ty­vät Carelia-salin aulassa. Tilai­suu­det ovat kaikille avoimia ja maksut­to­mia.
Orkes­teri omaksi ‑keskus­te­lusarja Joensuun pääkir­jas­tolla on puoles­taan oiva paikka mielen­kiin­toi­sille keskus­te­luille taitei­li­ja­vie­rai­demme kanssa. Aiheet vaihte­le­vat musii­kil­li­sesta syven­ty­mi­sestä kaikkeen mahdol­li­seen teemaan liitty­vään filoso­fi­seen pohdin­taan.
Lisäksi yleisölle avoimia kenraa­li­har­joi­tuk­sia järjes­te­tään muuta­man kerran kauden aikana.