Taiteel­linen johto

Jukka Untamala, taiteel­linen johtaja

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin taiteel­li­sena johtajana toimii kapel­li­mes­tari Jukka Untamala.

Jukka Untamala kuuluu musiik­kie­lä­mämme mielen­kiin­toisten moniot­te­li­joiden joukkoon ja on tunnettu kapel­li­mes­ta­rina, kamari­muusik­kona, viulis­tina, sekä konsert­ti­sar­jojen ja festi­vaa­lien innova­tii­vi­sena suunnit­te­li­jana. Hän on syksystä 2020 toiminut Lohjan kaupun­gi­nor­kes­terin taiteel­li­sena johtajana sekä on myös Kamus-kvartetin alkupe­räis­jäsen ja yhdessä kvartetin jäsenten kanssa merkit­tävän kamari­tai­de­fes­ti­vaalin, Meidän Festi­vaalin taiteel­linen johtaja. Viimei­sim­pänä on seurannut kiinnitys uuden, 2022 suurella menes­tyk­sellä aloit­ta­neen kansain­vä­lisen kamari­musiik­ki­sarjan Helsinki Seriös:in yhdeksi taiteel­li­sista johtajista.

Kapel­li­mes­ta­rina hän on vuoden 2016 debyyt­tinsä jälkeen johtanut kiitet­tyjä konsert­teja ja suurpro­duk­tioita useiden Suomen kaupun­gi­nor­kes­te­rien, kuten mm. Turun, Oulun, Jyväs­kylän, Kuopion ja Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­reiden, sekä Keski-Pohjan­maan kamarior­kes­terin vierai­li­jana.  Solistina hän on toiminut viimeksi mainitun lisäksi mm. Lappeen­rannan ja Joensuuun kaupun­gi­nor­kes­te­reiden kanssa ja ehtinyt toimia konsert­ti­mes­ta­rina ja äänen­joh­ta­jana useissa maamme huippuorkestereista. 

Untamala tunnetaan myös aktii­vi­sena kamari­muusik­kona ja hän onkin vieraillut lähes kaikilla Suomen suurim­mista festi­vaa­leista ja esiintyy säännöl­li­sesti eri puolilla Eurooppaa. Kamus-kvartetin kanssa hän on voittanut useita kilpai­lu­pal­kin­toja, mm. Kuhmon kansain­vä­li­sissä kamari­musiik­ki­kil­pai­luissa, sekä tunnus­tuksia, kuten vuoden 2018 parhaan levyn EMMA-palkinnon ja YLE:n vuoden levy ‑palkinnon vuonna 2016. Laajat opintonsa hän on käynyt viulis­tina Sibelius-Akate­miassa, kamari­muusik­kona klassismin esitys­käy­tän­töihin painot­tu­neessa Euroopan Kamari­musiik­kia­ka­te­miassa, sekä kapel­li­mes­ta­rina Jorma Panulan johdolla.

Duo Tiksola, taiteel­liset partnerit

Hyvät ystävät, tässä se on: viimeinen meidän käsis­tämme irtoava kausiohjelma!

Olemme pitäneet huolen että sinne mahtui tarpeeksi herkkuja, niin uusia tutta­vuuksia kuin takai­sin­toi­vot­tuja taitu­rei­takin. Paluun tekevät muun muassa valloit­ta­valla musikant­tiu­del­laan ihastut­tanut viulisti-kapel­li­mes­tari Kasmir Uusitupa ja pitele­mätön kitara­velho Marzi Nyman, joskin tällä kertaa sävel­täjän roolissa, kun ilmoille tärähtää hänen Antille sävel­tä­mänsä herkkä ja mahti­pon­tinen viulukonsertto. 

Karis­maat­tista naisvoimaa lavalle tuo vastus­ta­mat­to­masta poljen­nos­taan tuttu barokin elävöit­täjä Kreeta-Maria Kentala, musiikin monitai­turi, pianisti-laulaja-kapel­li­mes­tari Anna Laakso sekä sopraano Anu Komsi, joka laulun lomassa tarttuu rohkeasti viulun varteen. Teoksen nimi on Ihmepari, ja parikseen tähän Jukka Tiensuun sävel­tä­mään karkeloon uskal­tautuu Minna.

Orkes­terin verkko­si­vuilta ja kausie­sit­teen sivuilta löytyy myös Eija Ahvon tähdit­tämä Wasser laulua etsimässä ‑lasten­kon­sertti sekä useam­pikin ajankoh­taisen kuuma nimi viihteen puolelta. 

Suuri kiitos, upea yleisö, kuluneista kausista ja mukanaelämisestä! 

Nähdäänhän vielä konserteissa?!

Minna ja Antti