Usein kysytyt kysymykset

Milloin ja missä konsert­teja on?

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin konser­tit ovat useim­mi­ten torstai­sin klo 19 Carelia-salissa, osoit­teessa Yliopis­to­katu 4. Konsert­teja pidetään myös Joensuun Taide­museolla, konser­va­to­riolla, ev.lut. kirkossa sekä Joensuu Areenalla. Tarkista konser­tin aika ja paikka lipus­tasi tai verkosta.

Mistä voin ostaa lipun?

Lippuja saa ennak­koon Carelicu­mista, tai verkosta osoit­teesta lippu.fi sekä ovili­pun­myyn­nistä tuntia ennen konserttia.

Mitä pistän päälleni konserttiin?

Vaikka musiikki onkin klassista, niin mitään jäykis­te­lyä se ei ole. Sen vuoksi pukeu­tu­mi­nen saa olla rentoa. Voit ihan hyvin tulla konsert­tiin farkuissa ja huppa­rissa, viral­lista pukukoo­dia ei ole.

Minne voin jättää autoni ja onko pysäköinti maksullista?

Carelia-salin lähei­syy­dessä on paljon parkki­paik­koja. Pysäköinti Itä-Suomen yliopis­ton Joensuun kampuk­sella ja Yliopis­to­ka­dun toisella puolella sijait­se­valla Kenttä­mie­hen pysäköin­tia­lu­eella ovat maksullisia.

Pääseekö konsert­tiin bussilla?

Pääsee! Paikal­lis­lii­ken­teen vuorot voit katsoa täältä https://jojo.joensuu.fi/

Miten paljon konsert­tiin saapu­mi­seen kannat­taa varata aikaa?

Konsert­ti­sa­lin ovet ja lipun­myynti aukea­vat tuntia ennen konsert­tia. Saavu paikalle ajoissa, jotta aikaa jää takin jättä­mi­seen narik­kaan (maksul­li­nen) ja vaikkapa vessa­käyn­tiin. Ennen konsert­tia on avoinna myös ravin­tola Carelia, josta voit ostaa juomista ja pientä syömistä jo ennen konsert­tia. Ravin­tola Careliasta saat myös väliai­ka­tar­joi­lut. Kun konsert­tiin saapuu hyvissä ajoin, ehtii nähdä tuttuja ja jutustella.

Onko konser­teissa oheistoimintaa?

Noin kerran kuussa pidet­tävä Tunti ennen konsert­tia ‑tilai­suus on kaikille konsert­tiin tulijoille avoin tilai­suus, jossa kapel­li­mes­tari, solisti tai sävel­täjä kertoo illan ohjel­masta tarkem­min. Voit myös kysellä häneltä teoksista tai vaikkapa hänen työstään. Tilai­suu­den järjes­tää Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin ystävät ry ja se pidetään yleensä Ravin­tola Careliassa. Tilai­suus on hyvin vapaa­muo­toi­nen eikä esimer­kiksi ulkomaa­lai­sen vieraan kohtaa­mista tarvitse jännit­tää, sillä puheen­vuo­rot tulka­taan suomeksi.

Joiden­kin konsert­tien jälkeen on lisäksi Iltaklubi. Ne ilmoi­te­taan kyseis­ten konsert­tien kohdalla kausie­sit­teessä, netissä ja somessa.

Entä jos myöhästyn?

Ei kannata myöhäs­tyä. Myöhäs­ty­jät eivät pääse saliin kesken konser­tin. Henki­lö­kun­nan opastuk­sella saliin voi kuiten­kin päästä mahdol­li­sesti kappa­lei­den välissä tai joissain konser­teissa vasta väliajalla.

Maksaako käsioh­jelma?

Konser­tin käsioh­jelma maksaa kaksi euroa ja saat hankit­tua sen konsert­ti­sa­lin myynti­pis­teestä ennen konser­tin alkua. Käsioh­jel­masta näet teokset syvem­pine esitte­lyi­neen ja niiden osat sekä voit lukea kapel­li­mes­ta­rin ja solis­tien esittelyt.

Miten konsert­ti­sa­lissa pitää olla?

Etsi oma paikkasi salista, ota mukava asento, sulje kännyk­käsi tai laita se lento­ko­ne­ti­laan ja pistä taskuun tai käsilauk­kuun. Konser­tin aikana ei ole kohte­liasta käyttää kännyk­kää. Näin sinä, vierus­ka­ve­risi ja muu yleisö voitte rauhassa keskit­tyä musiikkiin.

Mitä konser­tissa tapahtuu?

Orkes­teri virit­tää soitti­met konsert­ti­mes­ta­rin johdolla ennen konser­tin alkua. Tunnis­tat konsert­ti­mes­ta­rin siitä, että kapel­li­mes­tari kätte­lee hänet konser­tin alussa ja lopussa. Konsert­ti­mes­tari soittaa I viulua ja istuu aivan lähellä kapel­li­mes­ta­rin koroketta. Konsert­ti­mes­tari toimii ikään kuin linkkinä orkes­te­rin ja kapel­li­mes­ta­rin välillä.

Virityk­sen päätyt­tyä lavalle saapu­vat kapel­li­mes­tari sekä mahdol­li­nen solisti. Heidät­kin tapute­taan lavalle.

Valo- ja videokuvaaminen

Konser­tin aikana ei valitet­ta­vasti saa kuvata tekijä­noi­keu­del­li­sista syistä johtuen. Voit ottaa valoku­via kuiten­kin ennen konser­tin alkua, teosten välissä, välia­jalla, sekä konser­tin jälkeen. Voit käyttää halutes­sasi tägätä meidät sosiaa­li­sen median kanavissa #joensuun­kau­pun­gi­nor­kes­teri tai #minunor­kes­te­rini

Milloin muulloin pitää tai saa taputtaa?

Konser­tissa tapute­taan, kun kappale vaihtuu. Yhdessä kappa­leessa voi olla monta osaa – löydät ne käsioh­jel­masta. Osien välissä ei taputeta. Jos et ole varma, milloin pitäisi taput­taa, seuraa muuta konsert­tiy­lei­söä. Jos konsertti on mieles­täsi huikean upea, voit huudah­taa ”Bravo!” tai naispuo­li­sille muusi­koille ”Brava!” ja nousta seiso­maan osoit­taak­sesi erityistä kunnioi­tusta esiin­ty­jille. Jos yleisön suosio­no­soi­tuk­set ovat valtai­sat, solisti saattaa innos­tua soitta­maan ylimää­räi­sen kappa­leen eli encoren.

Onko konser­tissa väliaika?

Yleensä on. Väliaika kestää noin 20 minuut­tia ja sen paikka konsert­tioh­jel­massa on merkattu. Carelia-salin ala-aulassa tai Ravin­tola Careliassa on väliai­ka­tar­joi­lua, josta voit ostaa kahvia, virvok­keita, viiniä ja pientä syötävää.

Ravin­tola palve­lee tuntia ennen konsert­tia sekä konser­tin välia­jalla. Ravin­to­lasta on mahdol­lista varata myös ennak­koon pöytiin katet­tuina virvok­keita sekä makeita ja suolai­sia suupa­loja. Ravin­to­lassa on A‑oikeudet.

Konser­tin loppu

Konser­tin päätyt­tyä olet toden­nä­köi­sesti eufori­sessa tilassa. Nauti siitä! Muista kuiten­kin hakea takkisi narikasta ennen kotimat­kaa. Ryhdy tämän jälkeen suunnit­te­le­maan, milloin tulet seuraa­van kerran konserttiin!

Joiden­kin konsert­tien jälkeen on Iltaklubi. Ne ilmoi­te­taan kyseis­ten konsert­tien kohdalla kausie­sit­teessä, netissä ja somessa.