Orkes­terin ystävät ry

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin ystävät on kaikille kaupun­gi­nor­kes­terin ja musiikin ystäville avoin yhdistys. Jäsenyy­teen et tarvitse musiikin asian­tun­te­musta, vaan kiinnos­tusta musiik­kiin ja konsert­teihin sekä halua tukea oman orkes­terin toimintaa.

Korkea­ta­soisen elävän musiikin tarjonta ja harjoit­ta­minen yhdessä muiden kanssa on tärkeää ihmisten hyvin­voin­nille. Kaupun­gi­nor­kes­terin musiik­ki­tar­jonta on yksi Joensuun kulttuurin perus­te­ki­jöistä. Tuetaan siis yhteis­voimin suurella sydämellä taita­vasti soittavaa orkesteria.

Orkes­terin ystävien yhdistys on ollut jo 30 vuoden ajan tukemassa orkes­teria monin pienin askelin:

  • Säännöl­li­sellä yhtey­den­pi­dolla Joensuun kaupungin ja sen kulttuu­ri­pal­ve­lujen johdon kanssa pidetään yllä mahdol­li­suutta avoimeen vuoropuheluun.
  • Tunti ennen konserttia ‑tilai­suuk­sissa tarjotaan yleisölle mahdol­li­suus tutustua kansain­vä­li­siin huippu­muusi­koihin kahvi­kup­posen kera.
  • Toimin­nalla aktivoi­daan orkes­te­rille uusia kuulijoita.
  • Ystävät ovat tukeneet talou­del­li­sesti mm. orkes­terin vierai­lu­mat­koja, levytysten tekemistä sekä solisti- ja kapel­li­mes­ta­ri­vie­rai­luja. Esimer­kiksi syksyllä 2010 Orkes­terin ystävät tukivat Star Wars konserttia Joensuu Areenalla ja keväällä 2012 Rautatie-oopperan kantae­si­tystä. Vuonna 2013 ystävät ovat lahjoit­ta­neet orkes­te­rille Bente-piano­penkin ja tukeneet Pohjois-Karjalan nuoret solistit ‑kilpailua.
  • Jäsenil­leen yhdistys järjestää yhteisiä musiik­ki­mat­koja, joilla pääsee nautti­maan ikimuis­toisia konsert­tie­lä­myksiä hyvässä seurassa.
  • Kannustus-stipendin jakaminen.

Tunti ennen konserttia

Orkes­terin ystävät ry järjestää Tunti ennen konserttia ‑tilai­suuksia tuntia ennen illan konsertin alkua ravintola Carelian tiloissa. Tilai­suuk­sissa pääset kuulemaan illan konsertin ohjel­masta vierai­le­vien kapel­li­mes­ta­reiden ja solistien kertomana. Tarkemmat tilai­suuk­sien ajankohdat löydät konsert­ti­koh­tai­sista tiedoista.

Hallitus

Yhdis­tyksen halli­tuk­seen kuuluvat Paavo Pelkonen puheen­joh­ta­jana, Annikki Tanskanen varapu­heen­joh­ta­jana sekä jäseninä Pirkko Ahlroth, Raisa Simola, Ulla Mikkola, Juha Rouvinen ja Tarja Ryhänen. Yhdis­tyksen sihtee­rinä toimii Pia Hakulinen.

Orkes­terin ystävien jäsenenä tuet kaupun­gi­nor­kes­terin toimintaa. Jäseneksi voit liittyä maksa­malla jäsen­maksun (20 euroa/vuosi) tilille: FI 08 2016 1800 040178. Laita mukaan nimesi ja yhteys­tie­tosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lisätie­toja saat yhdis­tyksen sihtee­riltä: Pia Hakulinen, [email protected], puh. 045 604 2580.