Konsert­ti­paikat

Carelia-sali

Orkes­terin pääasial­linen esiin­ty­mis­paikka Carelia-sali sijaitsee Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuk­sella, osoit­teessa Yliopis­to­katu 4. 

Carelia-salissa on 599 istuma­paikkaa ja sinne on esteetön sisään­pääsy. Tiloissa on esteetön wc, induk­tio­sil­mukka ja ulkona invapysäköintipaikat.

Istuma­paikat:

Vasem­malta alkaen: 

 • Rivi 1: Paikat 1–27 (ei myynnissä)
 • Rivi 2: Paikat 28–56
 • Rivi 3: Paikat 57–87
 • Rivi 4: Paikat 88–118
 • Rivi 5: Paikat 119–151
 • Rivi 6: Paikat 152–186
 • Rivi 7: Paikat 187–221
 • Rivi 8: Paikat 222–258
 • Rivi 9: Paikat 259–297
 • Rivi 10: Paikat 298–336
 • Rivi 11: Paikat 337–377
 • Rivi 12: Paikat 378–420
 • Rivi 13: Paikat 421–463
 • Rivi 14: Paikat 464–508
 • Rivi 15: Paikat 509–552
 • Rivi 16: Paikat 553–584
 • Rivi 17: Paikat 585–599

Pyörä­tuo­li­paikat: ensim­mäisen rivin edessä sivuilla, kuusi paikkaa.

Carelia-sali on vuokrat­ta­vissa konsert­ti­käyt­töön sekä erilai­siin tilai­suuk­siin. Salia hallinnoi ja vuokraa Itä-Suomen yliopiston toimi­ti­la­pal­velut.

Muut konsert­ti­paikat

Orkesteri konsertoi säännöl­li­sesti myös Joensuu Areenalla (Mehti­mäe­naukio 2), sekä Joensuun evanke­lis­lu­te­ri­lai­sessa kirkossa (Papinkatu 1).

Kamari­kon­sert­teja järjes­te­tään lisäksi Joensuun taide­museo ONNI:n salissa (Kirkko­katu 23) ja Joensuun konser­va­to­rion konsert­ti­sa­lissa (Yliopis­to­katu 4).

Väliai­ka­tar­joilut

Carelia-salin konsert­tien väliai­ka­tar­joi­tuista vastaa Opiske­li­ja­ra­vin­tola Carelia, joka sijaitsee samassa raken­nuk­sessa Carelia-salin kanssa.

Ravintola palvelee tuntia ennen konserttia sekä konsertin välia­jalla. Ravin­to­lasta on mahdol­lista varata ennakkoon pöytiin katet­tuina virvok­keita, sekä makeita ja suolaisia suupaloja. Ravin­to­lassa on A‑oikeudet.

Compass Group
Opiske­li­ja­ra­vin­tola Carelia
Yliopis­to­katu 4
80100 Joensuu

Ravin­to­la­pääl­likkö Pirhonen Juha-Pekka
Puh. 044 711 9748
Tilaukset: [email protected]
Ravin­tolan kotisivut

Muilla konsert­ti­pai­koilla väliai­ka­tar­joi­luja järjes­tävät tarpeen ja mahdol­li­suuk­sien mukaan eri toimijat.