Elinan surma ‑ooppera

OOPPERA

pe 20.9. klo 18 Carelia-sali | Elinan surma ‑ooppera | Liput 64 / 59 €, ennak­ko­liput kesäkuun ajan 50 € (rajoi­tettu erä)
Hintoihin sisältyy Lippu­pis­teen palve­lu­maksu 1,60–3,60 € / lippu.
Lippu.fi:n myynti­pis­teiden ostoihin lisätään tilaus­maksu alk. 1,50 €.

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri toteuttaa syksyllä 2024 yhteis­työssä Etelä-Savon Musiik­ki­teat­teri- ja Ooppe­rayh­distys ESMO ry:n kanssa Oskar Merikannon Elinan surma ‑oopperan. Jalmari Finnen libret­toon sävel­letty ooppera perustuu vanhaan kaleva­la­mit­tai­seen balladiin, joskin tarina muistuttaa Euroo­passa yleisesti kiertä­nyttä kansan­le­gendaa. Elinan surmassa aatelis­mies Klaus Kurki päätyy rakas­ta­jat­ta­rensa Kirstin juonit­te­lujen seurauk­sena murhaa­maan musta­suk­kai­suu­des­saan nuoren ja nuhteet­toman vaimonsa Elinan.

Elinan surma on Merikannon toinen ooppera, joka on tyylil­tään täysro­mant­tista, väkevää ja värikyl­läistä musiikkia. Henki­löiden dialogi on usein sävel­lyksen keskiössä, ja jokaista henkilöä seuraa lavalla heidän sielun­mai­se­maansa heijas­te­leva musii­kil­linen teema.

Finnen libretto pyrkii kuvaamaan ihmisten tunteita kaunis­te­le­mat­to­mina ja heidän käyttäy­ty­mis­tään brutaalin rehel­li­sesti. Nykysilmin katsot­tuna karika­tyy­ri­mäinen camp ja äkkiväärät käännökset eivät tunnu ongel­mal­li­silta, vaan tarkoi­tuk­sen­mu­kai­selta estetii­kalta, joka luo sinänsä sysimustan tarinan seuraa­mi­seen oman riemas­tut­tavan elementtinsä.

Elinan surman ensi-ilta on ollut Helsingin suoma­lai­sessa ooppe­rassa ja se on esitetty Savon­linnan ooppe­ra­juh­lilla vuonna 1913. Varhai­simmat tiedot oopperan esityk­sistä löytyvät vuodelta 1933. Nuotti­ma­te­ri­aalin puutteel­li­suus ja epäjohdonmukaisuudet lienevät osasyy muuten hienon teoksen vähäisille esityksille.

ESMO ry on perus­tettu vuonna 2015. Yhdistys on tuottanut kaksi isompaa oopperaa, joista ensim­mäinen oli Suomi100 ‑juhla­vuonna 2017 Savon­lin­nassa ensi-iltansa saanut Ilkka Kuusiston Aino Ackté -ooppera, joka nähtiin myös Ilmajoella kesällä 2019. Toinen oli vuonna 2023 tuotettu Oskar Merikannon Elinan surma, joka herätti henkiin yhden Oskar Merikannon unohdetun oopperan Mikkelin Mikaelissa.

ESMO ry on tuottanut myös mm. lapsien rakas­taman Jiří Pauerin Pieni Punahilkka –satuoop­peran, joka nähtiin osana Savon­linnan Ooppe­ra­juh­lien ohjel­mistoa kesällä 2016 sekä Matti Makkosen Uppo-Nalle unelmoi ‑musiik­ki­sadun, joka sai kantae­si­tyk­sensä kesällä 2018. Yhdistys on vakiin­nut­tanut toimin­tansa ja nostanut profii­liaan muuta­massa vuodessa valta­kun­nal­li­sesti merkit­tä­väksi musiik­ki­teat­terin tekijäksi.

Kesäkuun ajan rajoi­tettu erä lippuja tarjous­hin­taan 50 €, lämpi­mästi terve­tuloa lippukaupoille!

Toinen esitys lauantain 21.9. klo 16 Carelia-salissa.

—————————————

OPERA

Fri 20.9. at 18:00 Carelia Hall | The Death of Elina | Tickets 64 / 59 €, advance tickets until June 50 € (limited edition)
Prices include a service charge of €1.60–3.60 per ticket.
Lippu.fi point-of-sale purchases are subject to a subsc­rip­tion fee starting at €1.50.

In autumn 2024, the Joensuu City Orchestra will perform Oskar Merikan­to’s opera The Death of Elina in coope­ra­tion with the South Savo’s Music Theatre and Opera Associa­tion ESMO ry. The opera, set to a libretto by Jalmari Finn, is based on an old Kalevala ballad, although the story is reminiscent of a folk legend that has been widely circu­lated in Europe. In The Murder of Elina, the nobleman Klaus Kurki, through the machi­na­tions of his mistress Kirsti, ends up murdering his young and blameless wife Elina in a jealous rage.

The Death of Elina is Merikan­to’s second opera, a fully romantic style with powerful and colourful music. The dialogue between the charac­ters is often at the heart of the compo­si­tion, and each character is accom­pa­nied on stage by a musical theme reflec­ting their soul landscape.

Finn’s libretto aims to portray people’s emotions in unvar­nished terms and their behaviour with brutal honesty. Seen from today’s perspec­tive, the carica­tured camp and the abrupt trans­la­tions do not seem proble­matic, but rather an appropriate aesthetic that adds an element of exhila­ra­tion to an already dark story.

The Death of Elina premiered at the Finnish Opera in Helsinki and was performed at the Savon­linna Opera Festival in 1913. The earliest records of the opera’s perfor­mances date back to 1933. Incomplete and incon­sis­tent scores are probably part of the reason for the limited perfor­mances of an otherwise fine work.

ESMO was founded in 2015 and has produced two major operas, the first being Ilkka Kuusis­to’s Aino Ackté, which premiered in Savon­linna in 2017 as part of the Finland 100 celebra­tions and was also performed in Ilmajoki in the summer of 2019, and the second being Oskar Merikan­to’s The Death of Elina, produced in 2023, which revived one of Oskar Merikan­to’s forgotten operas in Mikaeli, Mikkeli.

ESMO has also produced, for example, Jiří Pauer’s Little Red Riding Hood, a fairytale opera loved by children, which was seen as part of the Savon­linna Opera Festival in summer 2016, and Matti Makko­nen’s musical fairytale Uppo-Nalle unelmoi, which premiered in summer 2018. The associa­tion has established itself and in just a few years has raised its profile as a natio­nally signi­ficant musical theatre producer.

A limited number of tickets are on sale for €50 during June, warmly welcome to the ticket shops!

The second perfor­mance on Saturday 21 September at 16:00 in the Carelia Hall.

(Trans­lated with AI)

—————————————

Ohjelma / Program:

Oskar Merikanto: Elinan surma ‑ooppera (kesto n. 1h 50min)

Kapel­li­mes­tari Huba Hollókői
Ohjaus Markku Pölönen

Libretto Jalmari Finne
Orkesteri Joensuun kaupunginorkesteri
Tuotanto Etelä-Savon musiik­ki­teat­teri ja ooppe­rayh­distys ESMO ry & Joensuun kaupunginorkesteri
Apulai­soh­jaaja ja koreo­grafi Marianna Metsälampi

Rooleissa:

Kirsti Fleming – Anu Ontronen, mezzosopraano
Klaus Kurki – Heikki Kilpe­läinen, baritoni
Elina – Mari Karja­lainen, sopraano
Uolevi – Eero Lasorla, tenori
Uoti – Samuli Hyvärinen
Rouva Kirves – Maija Rautasuo
Rouva Linnunpää – Maria Mentu
Suomelan emäntä – Laura Heinonen
Suomelan isäntä – Riku Palomäki

Kuoro:

Etelä-Savon maakun­ta­kuoro
Laulajia Mikkelin musiik­kio­piston, Savon­linna-kuoron, Juvan kamari­kuoron, laulu­yhtye Evenion ja Savon­linnan taide­lu­kion opiske­li­joita sekä laulaja Joensuun seudun kuoroista.
Kuoron ohjaus Matti Makkonen

Liput ennakkoon Carelicu­mista tai lippu.fi.

Artik­ke­li­kuva: Ville Hautakangas

Array
(
    [0] => https://www.lippu.fi/event/joensuun-kaupunginorkesteri-elinan-surma-ooppera-joensuun-kaupunginorkesteri-18758318/
)