Yleisöt palasivat konsert­ti­sa­leihin vuonna 2023 – saleissa yli miljoona kuulijaa

Yleisöt ovat palanneet jälleen konsert­ti­sa­leihin, osoittaa Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry:n vuoden 2023 kuuli­ja­ti­lasto. Orkes­terit järjes­tivät viime vuonna yhteensä 2 979 konserttia ja verkko­kon­serttia Suomessa ja ulkomailla.

Konser­teista 2 749 järjes­tet­tiin saleissa ja 230 verkossa. Salissa järjes­tetyt konsertit tavoit­tivat 1 148 791 kuulijaa (2022: 819 293 kuulijaa, 2019: 1 141 112 kuulijaa).

Verkko­kon­sertit ovat vakiin­nut­ta­neet paikkansa osana orkes­te­rien palve­lu­tar­jontaa. Vuoden 2023 verkko­kon­sertit keräsivät yhteensä lähes 3,4 miljoonaa katselua Suomessa ja maail­malla. Verkko­kon­sertit huomioiden orkes­te­rien konsertit keräsivät saleihin tai digitaa­listen laitteiden äärelle yhteensä 4,5 miljoonaa kuulijaa, kuuntelua tai katselua.

44 % konser­teista oli sinfo­nia­kon­sert­teja, messuja, orato­rioita tai vastaavia. Kamari­musiik­ki­kon­sert­tien osuus oli 5 % ja viihde­kon­sert­tien 13 %. Lasten­kon­sert­teja, koulu­kon­sert­teja, laitos- ja työpaik­ka­kon­sert­teja tai ulkoilma- ja ilmais­kon­sert­teja oli 26 %. Näihin katego­rioihin kuulu­mat­to­mien konsert­tien osuus oli yhteensä 12 %.  Lasten- ja viihde­kon­sert­tien osuus nousi hieman viime vuodesta.

Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry:n jäsenis­töön kuului viime vuonna 33 ammat­tior­kes­teria. Yhdistys julkaisee vuosit­tain tilas­to­tietoa myös orkes­te­rien ohjel­mis­toista, henki­lö­kun­nasta ja taloudesta.

Vuonna 2023 kuultiin yhteensä 1 390 teosta 323 kotimai­selta sävel­tä­jältä. Kantae­si­tyksiä kuultiin 114 ja Suomen ensie­si­tyksiä 110 kappa­letta. Nykymusiikin osuus sinfonia- ym. konser­teissa oli 18 %. Nykymusii­kista 8 % oli suoma­laisten sävel­tä­jien musiikkia ja 25 % naisten sävel­tämää musiikkia. Vuodesta 2022 asti tilas­toidut nykymusiikin luvut pysyivät viime vuotta vastaa­valla tasolla.

”Musiikki on se kieli, jolla suoma­laisia parhaiten ymmär­re­tään ja arvos­te­taan maail­malla. Yksi suurim­mista syistä Suomen musiikki-ihmeeseen on koko maan kattava huippu­ta­soisten orkes­te­rien muodos­tama kokonai­suus. Tämä on vuosi­kym­menten mittaisen johdon­mu­kaisen työn tulosta”, sanoo Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry:n puheen­joh­taja Pekka Seppänen.

Kuntien merkitys orkes­te­rien toiminnan mahdol­lis­ta­jina on ollut aina merkit­tävä ja valtion suunni­tel­tujen säästö­toi­men­pi­teiden myötä kuntien tuen tärkeys kasvaa entises­tään. Vuonna 2023 kuntien tuki orkes­te­reille oli keski­määrin 11,79 € asukasta kohden valtion tuen ollessa 7,41 € / asukas.

Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry:n jäsenor­kes­terit työllis­tivät vuonna 2023 yhteensä 1 030 päätoi­mista muusikkoa. Tilapäi­sesti työllis­tet­tyjä muusi­koita oli yli 3 100. Päätoi­mista hallin­to­hen­ki­lö­kuntaa orkes­te­reilla oli 158 henkilöä. 

Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry:n vuosi­ker­tomus ja tilastot ovat luetta­vissa yhdis­tyksen kotisi­vuilla osoit­teessa www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tilastot.

Lisätiedot:

Iiris Lehtonen, toimin­nan­joh­taja
Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry
040 511 6142
[email protected]

Artik­ke­li­kuva: Tommi Rautio, 2024