Orkes­te­ria­ka­te­mian ensim­mäiset kisällit on valittu

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri aloitti Joensuun konser­va­to­rion kanssa mestari-kisälli-tyyppisen yhteis­työn keväällä 2024.

Kisäl­leiksi valitut osallis­tuvat kaupun­gi­nor­kes­terin konsert­teihin tai muuhun toimin­taan kokeneen kaupun­gi­nor­kes­terin jäsenen vieressä soittaen erikseen sovit­ta­villa viikoilla. Kisälli voi osallistua tilanteen ja sopimuksen mukaan kaikkiin teoksiin tai vaikka vain yhteen. Kisällit saavat näin mahdol­li­suuden tutustua käytän­nössä kokei­le­malla orkes­te­ri­muusikon työhön, sekä kannus­tusta soitto-opinnoissa etene­mi­seen. Ensim­mäiset kisällit esiin­tyivät yhdessä Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa 18.4. Enkelten osuus ‑konser­tissa.

Kiitämme lämpi­mästi kaikkia konser­va­to­rion opiske­li­joita, jotka osallis­tuivat mestari-kisäl­li­koe­soit­toomme 27. maalis­kuuta 2024. Kaupun­gi­nor­kes­terin puolesta haluamme välittää ilomme siitä, että peräti 13 lahja­kasta nuorta muusikkoa halusi ottaa osaa koesoit­toomme. Koesoitto päätet­tiin toteuttaa “sermin takana” , sillä koimme sen olevan erinomainen tilaisuus harjoi­tella koesoit­to­ti­lan­teita. Soitta­minen yleisölle ja sermin takana ovat kaksi eri maailmaa, ja tämä kokemus tarjosi nuorille arvokasta oppia.

On selvää, että moni näistä nuorista harkitsee vakavasti ammat­ti­muusikon uraa tulevai­suu­dessa. Orkes­te­riin hakies­saan he joutuvat kohtaa­maan saman­kal­taisen koesoit­to­ti­lan­teen, jossa sermin takana soitetaan anony­mi­teetin säilyt­tä­mi­seksi ja tasapuo­li­suuden varmis­ta­mi­seksi. Tämän kevään koesoitto antoi heille arvokasta kokemusta ja valmis­tau­tu­mista tuleviin haasteisiin.

Haluamme myös osoittaa kiitok­semme konser­va­to­rion hallin­nolle ja opetta­jille erinomai­sesta yhteis­työstä, joka mahdol­listi tämän tapah­tuman sujuvan toteu­tu­misen. Opettajat ja säestäjät ansait­sevat suuren kiitoksen panok­ses­taan ja tuestaan tämän koesoiton järjestelyissä.

Kisäl­leiksi 27.3. koesoi­tosta tuli valituksi:

Viulu

Eeli Tervo, 1.viulu
Sanni Pennanen, 2.viulu
Kerttu Kaihola, 1.viulu
Manne Korhonen, 1.viulu
Pietari Ovaskainen, 2.viulu

Altto­viulu

Saana Pulkkinen

Sello

Aarni Koistinen

Huilu

Noora Piirainen

Klari­netti

Teresa Rouvinen