Jukka Untamala Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin uudeksi taiteel­li­seksi johtajaksi

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin uudeksi taiteel­li­seksi johta­jaksi ja ylika­pel­li­mes­ta­riksi on valittu monipuo­linen muusikko ja kapel­li­mes­tari Jukka Untamala. Valinta tehtiin yhteis­työssä kaupun­gi­nor­kes­terin muusi­koiden, inten­dentin ja kulttuu­ri­joh­tajan kanssa.

Joensuun kaupungin kulttuu­ri­joh­taja Katriina Leppänen on innois­saan valinnasta.

– Untamalan musii­kil­linen värimaa­ilma ja orkes­terin johta­mi­sote yhdis­ty­neenä valovoi­mai­seen persoo­naan olivat tärkeitä valin­ta­kri­tee­rejä tehtävään. Odotamme innolla tulevia konserttielämyksiä.

Untamala aloittaa tehtä­väs­sään syyskau­della 2024, jolloin Duo Tiksolan pesti orkes­terin taiteel­li­sina partne­reina päättyy siirty­mä­kauden jälkeen joulu­kuussa 2024. Minna Pensola ja Antti Tikkanen ovat toimineet Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin taiteel­li­sina partne­reina, hoitaen taiteel­lisen johtajan tehtäviä, edellisen taiteel­lisen johtajan Eero Lehtimäen kauden päätyttyä vuonna 2022.

– Olemme erittäin iloisia ja tyyty­väisiä voides­samme toivottaa Jukka Untamalan terve­tul­leeksi taiteel­li­seksi johta­jak­semme. Orkes­te­rimme on suorit­tanut pitkän ja huolel­lisen etsinnän uuden taiteel­lisen visio­näärin löytä­mi­seksi, ja olemme onnis­tu­neet saamaan taiteel­li­seksi johta­jak­semme erittäin monipuo­li­sesti lahjak­kaan ja avara­mie­lisen henkilön, kommentoi Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin inten­dentti Marjo Vattu­lainen valintaa.

– Kaupun­gi­nor­kes­teri jakaa yhteisen arvopohjan Untamalan kanssa laaja-alaisesta toimin­nasta ja haluamme tuottaa edelleen merki­tyk­sel­lisiä ja laaduk­kaita elämyksiä.  Koemme tärkeänä, että jatkos­sakin pystymme tarjoa­maan joensuu­lai­sille kohtaa­misia taiteen merkeissä niin Carelia-salissa kuin palve­lu­ta­loissa, Vattu­lainen jatkaa.

Jukka Untamala on tunnettu kapel­li­mes­ta­rina, kamari­muusik­kona, viulis­tina, sekä konsert­ti­sar­jojen ja festi­vaa­lien innova­tii­vi­sena suunnit­te­li­jana. Hän on syksystä 2020 toiminut Lohjan kaupun­gi­nor­kes­terin taiteel­li­sena johtajana ja hän on myös Kamus-kvartetin alkupe­räis­jäsen ja yhdessä kvartetin jäsenten kanssa merkit­tävän kamari­tai­de­fes­ti­vaalin, Meidän Festi­vaalin taiteel­linen johtaja. Hän toimii myös yhtenä taiteel­li­sista johta­jista uudessa, vuonna 2022 aloit­ta­neessa kansain­vä­li­sessä kamari­musiik­ki­sarja Helsinki Seriösissä.

Untamala odottaa mielen­kiin­nolla työsken­telyä Joensuussa.

– Olen erittäin onnel­linen nimityk­sestä, ja odotan innolla yhteis­työtä vahvassa nousu­kii­dossa olevan Joensuun Kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa. Orkes­terin taito ja työmo­raali ovat todella korkealla tasolla ja uskal­lankin yhtei­seltä tulevai­suu­del­tamme luvata entistä enemmän monipuo­lisia elämyksiä entistä useam­mille joensuulaisille!

Kapel­li­mes­ta­rina hän on vuoden 2016 debyyt­tinsä jälkeen johtanut kiitet­tyjä konsert­teja ja suurpro­duk­tioita useiden Suomen kaupun­gi­nor­kes­te­rien, kuten mm. Turun, Jyväs­kylän, Vaasan ja Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­reiden, sekä Keski-Pohjan­maan kamarior­kes­terin vierai­li­jana.  Solistina hän on toiminut viimeksi mainitun lisäksi mm. Lappeen­rannan ja Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­reiden kanssa ja ehtinyt toimia konsert­ti­mes­ta­rina ja äänen­joh­ta­jana useissa maamme huippuorkestereista. 

Untamala tunnetaan myös aktii­vi­sena kamari­muusik­kona ja hän onkin vieraillut lähes kaikilla Suomen suurim­mista festi­vaa­leista ja esiintyy säännöl­li­sesti eri puolilla Eurooppaa. Kamus-kvartetin kanssa hän on voittanut useita kilpai­lu­pal­kin­toja, mm. Kuhmon kansain­vä­li­sissä kamari­musiik­ki­kil­pai­luissa, sekä tunnus­tuksia, kuten vuoden 2018 parhaan levyn EMMA-palkinnon ja YLE:n vuoden levy ‑palkinnon vuonna 2016. Laajat opintonsa hän on käynyt viulis­tina Sibelius-Akate­miassa, kamari­muusik­kona Euroopan Kamari­musiik­kia­ka­te­miassa, sekä kapel­li­mes­ta­rina Jorma Panulan johdolla.

Duo Tiksola iloitsee orkes­terin positii­vi­sesta tulevaisuudenkuvasta.

– Jukan valinta Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin uudeksi ylika­pel­li­mes­ta­riksi näyttäytyy valoisana elinvoi­mana sekä innos­ta­vana ajanjak­sona orkes­te­rille, Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin taiteel­liset partnerit Pensola ja Tikkanen hehkuttavat.

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin kävijä­määrät ovat olleet kasvussa korona­vuo­sien jälkeen ja keväällä 2024 kävijä­määrät hipovat jo vuoden 2019 huippu­lu­kemia. Pensolan ja Tikkasen mukaan Joensuussa on hyvä meno päällä:

– Ohjel­miston ennak­ko­luu­loton pirteyt­tä­minen on laajen­tanut soitta­jiston tyylil­listä osaamista ja saanut myös yleisön palaamaan orkes­te­rinsa pariin. Jukka on loistava henkilö jatkamaan tätä työtä, hän löytää taatusti yhteyden yleisöönsä!