Joen­suun kau­pun­gi­nor­kes­te­rin ja kon­ser­va­to­rion yh­teis­kon­sert­ti kar­kaus­päi­vä­nä Carelia-salissa

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin ja Joensuun konser­va­to­rion yhteistyökonsertti.

Vähän uutta ja vähän vanhaa. Uuden musiikin mielen­kiin­toi­seen maailmaan meidät johdat­telee kapel­li­mes­tari Jan Söderblom, joka on tunnettu Suoma­laisen kamarior­kes­terin lisäksi kolmen vuosit­taisen musiik­ki­juhlan taiteel­li­sena johtajana sekä vierai­li­jana kotimaisten orkes­te­reiden edessä.

Konsertin nimen mukai­sesti olemme nyt uuden äärellä, kun Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri esittää yhdessä Joensuun konser­va­to­rion sinfo­niaor­kes­terin sekä puhallin- ja jousior­kes­te­ri­laisten kanssa uutta, Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rille sävel­lettyä musiikkia kotimai­silta sävel­tä­jiltä Juha Pistolta ja Esko Järve­lältä. Näiden suoma­lais­teosten lisäksi tutus­tumme Antonin Dvorakin hivenen vanhem­paan käsityk­seen Uudesta maail­masta.

Pohjois-Karja­lasta lähtöisin oleva Aleksei Zaitsev (s. 1995) lukeutuu maamme lupaa­vim­piin nuoriin piano­tai­tei­li­joihin. Nuoresta iästään huoli­matta hän on osallis­tunut menes­tyk­sek­käästi useisiin kansal­li­siin sekä kansain­vä­li­siin piano­kil­pai­luihin. Tällä kertaa hän häikäisee Joensuussa Dmitri Shosta­ko­vichin piano­kon­serton parissa. Trumpe­tissa taituroi kaupun­gi­nor­kes­terin trumpetin äänen­joh­taja Kyösti Varis.

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri aloittaa lapsi­park­ki­ko­keilut konser­teissa yhdessä Tiede­ketun kanssa. Lapsi­parkki on tarkoi­tettu 6–8‑vuotiaille lapsille, jossa he voivat ohjatusti tutustua tieteen ja taiteen saloihin konsertin ajan. 

Tiede­kettu on tammi­kuussa 2024 toimin­tansa aloit­tanut koulu­tusalan yritys, joka tarjoaa hauskaa ja opetta­vaista tiedettä, taidetta ja tekno­lo­giaa yhdis­te­levää ohjelmaa kotien ja muiden yhtei­söjen tapah­tu­miin Joensuun seudulla. 

Tiede­kettu-yrityksen perustaja Niko Kyllönen, johtaa myös Joensuussa ja sen lähiseu­dulla toteu­tet­tavaa tiede­kas­va­tus­han­ketta, joka toteu­te­taan Suomen tiede­toi­mit­ta­jain liitto Ry:n myöntämän henki­lö­koh­taisen Kopiosto-työsken­te­ly­apu­rahan tuella keväällä 2024.

Tiede­kettu-hankkeessa suunni­tel­laan ja toteu­te­taan esi- ja perus­kou­lui­käi­sille lapsille tiedettä, taidetta ja tekno­lo­giaa yhdis­täviä kokeiluja, joissa lapset pääsevät tutus­tu­maan tieteen maailmaan hauskojen ja opetta­vaisten tutki­mus­teh­tä­vien kautta. 

Hankkeen tavoite on myös edistää tiede­kas­va­tuksen tasa-arvoa tarjoa­malla toimintaa ympäris­töissä, joissa sitä ei aiemmin ole ollut saata­villa. Hankkeen yhteis­työ­kump­pa­neina onkin yli kymmenen tunnettua pohjois­kar­ja­laista organi­saa­tiota, mukaan lukien Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri. Lisäksi hanke saa tukea myös tiede­keskus Heurekalta.