Lapsi­parkit kevään konserteissa

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri aloittaa lapsi­park­ki­ko­keilut konser­teissa Tiede­ketun kanssa.

Tiede­kettu tarjoaa hauskaa ja opetta­vaista tiedettä, taidetta ja tekno­lo­giaa yhdis­te­levää ohjelmaa kotien ja muiden yhtei­söjen tapah­tu­miin Joensuun seudulla.

Tiede­kettu seikkailee Joensuussa ja lähikun­nissa tiede­kas­va­tus­hank­keessa, joka toteu­te­taan keväällä 2024 Suomen Tiede­toi­mit­ta­jain liitto Ry:n Niko Kyllö­selle myöntämän henki­lö­koh­taisen Kopiosto-apurahan tuella. 

Hankkeessa suunni­tel­laan ja toteu­te­taan lapsille ja nuorille tiedettä, taidetta ja tekno­lo­giaa yhdis­te­levää toimintaa useiden pohjois­kar­ja­laisten organi­saa­tioiden kanssa. Kokei­lujen yhteinen tavoite on tukea lasten ja nuorten kiinnos­tusta tiedettä kohtaan järjes­tä­mällä heille innos­tavaa ja opetta­vaista toimintaa ympäris­töissä, joissa tiede­kas­va­tusta ei ole aiemmin toteu­tettu. 

Lue lisää: www.tiedekettu.fi

Orkes­terin kevät­kauden konser­teissa on mahdol­lista ilmoittaa jälki­kas­vunsa ennakkoon lapsi­park­kiin lipun­han­kinnan yhteydessä. 

 • lapsi­parkki löytyy Carelian aulan infopisteeltä
 • lapsi­parkki on suunni­teltu 6–8‑vuotiaille lapsille
 • lapsi­par­kissa ei ole kyse musiik­ki­leik­ki­kou­lusta tai perin­tei­sestä lapsiparkista.
 • lapsi­parkki sisältää ohjattua tietee­seen, taitee­seen ja tekno­lo­giaan liittyvää tekemistä (jossa voidaan tarkas­tella myös musiik­kiin liittyviä asioita).
 • lapsi­parkin sisältöä kehite­tään lasten toiveita kuunnellen niin, että jokai­sella kerralla on aina jotain uutta tekemistä. 
 • lapsille on varattu hetki (15 min) lepää­mi­seen ja omien eväiden nautti­mi­seen toiminnan puolessa välin, mutta jääkaappia ei ole käytettävissä.
 • erityistä tukea tarvit­se­vien lasten mukana tulee olla aikuinen, joka voi tukea ja auttaa heitä tarvit­taessa. Aikuisten osallis­tu­minen lapsi­park­kiin on myös veloituksetonta.
 • lapsi­parkin aikana lapsilla on voimassa tapaturmavakuutus.
 • erityis­toi­veet, lapseen liittyvät huomiot (ääniy­li­herk­kyys, allergiat tms.) ja peruun­tu­miset pyydetään lähet­tä­mään lapsi­parkin sisäl­löistä vastaa­valle Tiede­kettu-hankkeelle joko sähkö­pos­titse [email protected] tai puheli­mitse 0409637261.

Lapsi­park­kiin mahtuu 15 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kevään 2024 lapsi­parkit seuraa­vissa konserteissamme:

 • to 22.2.
 • to 29.2.
 • to 14.3.
 • to 19.3.
 • to 4.4. PERUTTU
 • to 11.4. PERUTTU