Pandemia-aika ei heiken­tänyt kävijöiden sitou­tu­nei­suutta: orkes­te­rien kävijä­us­kol­li­suus poikkeuk­sel­lisen korkealla tasolla

Orkes­te­ri­kon­sert­tien vakio­kä­vi­jöiden sitou­tu­nei­suus on pandemia-ajankin jälkeen huippu­luokkaa, osoittaa Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry:n juuri julkai­sema kävijä­tut­kimus. Innolink Research Oy:n kanssa keväällä tehtyyn tutki­muk­seen osallistui 21 kotimaista orkesteria.

Orkes­te­ri­kon­ser­teissa käyminen on palau­tu­massa pandemian jälkeen entiselle tasolleen. Tämä käy ilmi Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry:n tuoreim­masta kävijä­tut­ki­muk­sesta, johon vastasi 4 336 konsert­ti­kä­vijää ympäri Suomen. Edellinen orkes­te­rien kävijä­tut­kimus on toteu­tettu vuonna 2018 ja pandemia-ajasta huoli­matta moni tutki­mus­tulos on hämmäs­tyt­tävän samankaltainen.

Vastauksia keväällä 2023 toteu­tet­tuun kävijä­tut­ki­muk­seen saatiin lähes kaksin­ker­tainen määrä edelli­seen verrat­tuna, mikä kertoo kävijöiden kokeneen kyselyyn vastaa­misen tärkeäksi.

“Pandemia-aika ei ole heiken­tänyt orkes­te­rien kävijä­us­kol­li­suutta. Kävijöiden sitou­tu­minen orkes­te­reihin on erinomai­sella tasolla: yhdeksän kymme­nestä kävijästä aikoo tulla toistekin, ja 96 prosenttia suosit­te­lisi tai on jo suosi­tellut orkes­te­rien konsert­teja muille”, kertoo Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry:n toimin­nan­joh­taja Iiris Lehtonen.

Pandemia ei vaikut­tanut kävijöiden kokemuk­seen lippujen hinnoista

Kokemus lippujen hinnoista on jokseenkin aiemmalla tasolla huoli­matta tiukasta talous- ja maail­man­ti­lan­teesta. Konsert­ti­kä­vi­jöistä 87,5 % pitää lipun hintaa edulli­sena, melko edulli­sena tai sopivan hintai­sena. Myös kausi­kort­teja hankit­tiin entiseen tapaan: 35,2 %:lla vastaa­jista on orkes­terin kausikortti.

Kun tarkas­tel­laan lipun hankki­misen ajankohtaa, 36 % vastaa­jista osti lipun heti kun orkes­terin kausie­site oli julkis­tettu, kun taas 21 % hankki lipun noin kuukautta ennen esitystä ja 17 % heti kun kuuli esityk­sestä. Edelleen siis päätös konsert­tiin lähte­mi­sestä tehdään hyvissä ajoin. Kaikista ikäryh­mistä löytyy kuitenkin myös niitä, jotka ovat myöhäis­tä­neet päätök­sen­te­koaan aikai­sem­paan verrat­tuna: harkinta-aika oli piden­tynyt kävijöistä viidel­lä­toista prosentilla.

Konsert­tiin tulemisen tärkeim­miksi syiksi nousivat vakio­kä­vi­jyys, erityisen kiinnos­tava ohjel­misto ja aiempi osallistuminen.

Tutki­muk­sessa kysyttiin ensim­mäistä kertaa kävijöiden kokemusta myös konsert­ti­paik­kojen turval­li­suu­desta. Myös tältä osin tulokset ovat erinomai­sella tasolla: arvos­te­luas­teikon korkeimman tason ollessa 7, turval­li­suuden kokemus oli 6,3.

Poten­ti­aa­li­sissa kävijöissä kasvua, digitaa­linen osallis­tu­minen luo mahdollisuuksia

Kävijä­tut­ki­muksen rinnalla toteu­tet­tiin myös panee­li­tut­kimus ei-kävijöistä. Tutki­muksen mukaan ihmiset tuntevat orkes­te­rien toimintaa nyt 11 % aiempaa paremmin. Pientä kasvua on myös osallis­tu­mis­ha­luk­kuu­dessa – 57,8 % ei-kävijöistä voisi tai voisi ehkä käydä klassisen musiikin orkes­terin konser­tissa (2018: 54,8%). Uusia konsert­ti­kä­vi­jöitä voisivat houku­tella tutki­muksen mukaan yhteis­tuo­tannot eri musiik­ki­gen­rejen edusta­jien kanssa, visuaa­li­semmat ja elämyk­sel­liset ympäristöt sekä erilaiset teemoi­tellut ohjelmakokonaisuudet.

Verkko­vä­lit­teiset konsertit ovat vakiin­nut­ta­neet viimeis­tään pandemia-aikana paikkansa osana orkes­te­rien toimintaa ja ne tarjoavat mahdol­li­suuksia myös uusien kuuli­joiden tavoit­ta­mi­seen. Mahdol­li­suus katsoa ja kuunnella verkko­kon­sert­teja voisi lisätä noin viiden­neksen ei-kävijöistä kiinnos­tusta orkes­te­ri­musiikkia kohtaan. 97,3% kävijä­tut­ki­muksen vastaa­jista kävisi kuitenkin paikan päällä konser­tissa, vaikka sama konsertti olisi tarjolla myös verkossa.

Ei-kävijät toivovat elämyk­sel­li­syyttä ja yhteis­työtä eri taide­muo­tojen kanssa, kävijöiden odotukset ylittyvät usein

Ei-kävijöiden vastauksia tarkas­tel­lessa orkes­te­rien kehit­tä­mistä koskevat toiveet ja ehdotukset liittyvät yleisöys­tä­väl­li­syy­teen, monipuo­li­suu­teen ohjel­mis­tossa, markki­noin­tiin ja tiedot­ta­mi­seen, lippujen hintoihin sekä konsert­ti­ko­ke­muksen elämyk­sel­li­syy­teen ja viihdyt­tä­vyy­teen. Yhteen­ve­tona voidaan todeta, että klassisen musiikin konsert­teihin osallis­tu­mi­seen ei-kävijöillä vaikut­tavat monet tekijät, kuten henki­lö­koh­tainen musiik­ki­maku, aika, raha, lipun hinnat, tapah­tuman houkut­te­le­vuus ja konsert­tien ilmapiiri.

Konsert­ti­kä­vijän odotukset pystytään varsin usein jopa ylittä­mään. Noin puolet kävijä­ky­selyn vastaa­jista kokee konserttia kohtaan kokemiensa odotuk­sien täytty­neen täydel­li­sesti, runsas kolmannes jokseenkin täydellisesti.

“Ihmiset hakevat konser­teista innos­tavia kokemuksia, joissa voi irtautua arjesta. Näiden kokemusten tarjoa­minen on orkes­te­rien toiminnan ytimessä jatkos­sakin. Toivomme, että musii­kista kiinnos­tu­neet lähtevät innos­tu­neesti ja ennak­ko­luu­lot­to­masti tutus­tu­maan maamme moniin huippu­ta­soi­siin orkes­te­reihin”, sanoo Lehtonen.

Tutki­mukset:

Kävijä­tut­kimus: https://www.sinfoniaorkesterit.fi/assets/statistics/Suomen-Sinfoniaorkesterit-ry-Kavijatutkimus-2023.pdf
Ei-kävijät: https://www.sinfoniaorkesterit.fi/assets/statistics/Suomen-Sinfoniaorkesterit-ry-Kavijatutkimus-2023-ei-kavijat.pdf

Lue myös:

Suoma­laiset orkes­terit toteut­tavat kävijä­tut­ki­muksen (1.3.2023) https://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/uutinen/?id=3272

Lisätiedot:

Iiris Lehtonen

toimin­nan­joh­taja

Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry

040 511 6142

[email protected]