Syyskauden 2023 ohjelma on julkaistu!

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin syyskausi 2023 ohjelma on julkaistu. Syyskau­della kuullaan ja koetaan yhteensä 18 konserttia.

Kaupun­gi­nor­kes­terin elokuu pitää sisällään useita yhteis­työ­kon­sert­teja, joista ensim­mäi­sessä juhlis­tamme kansan­tai­tei­lija Jaakko Teppoa Ruikon­perän sinfo­nialla. Konserttia varten on tehty 12 uutta sinfo­niaor­kes­te­ri­so­vi­tusta Jaakon sävel-tuotan­nosta, jotka kuullaan Erja Lyytisen, Aki Tykin, Ilja Tepon ja Marko Hietalan esittä­minä. Konsertti on toteu­tettu yhteis­työssä Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton kanssa. Lisäksi orkes­te­rilla on yhteis­työ­kon­sertit Joensuun Musiik­ki­juh­lien ja Rajaton taide -festi­vaalin kanssa.

Syyskausi starttaa viral­li­sesti Joensuussa perjan­taina 8.9. Meren kutsu ‑yhteis­kon­ser­tilla Kuopion kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa, jossa suurko­koon­panoa johtamaan saapuu Kuopion kaupun­gi­nor­kes­terin taiteel­linen johtaja ja ylika­pel­li­mes­tari Eugene Tzigane. Sama konsertti kuullaan myös Kuopion Musiik­ki­kes­kuk­sessa torstaina 7.9.2023.

– Syksyllä tuomme Joensuuhun useam­mankin rakas­tetun klassik­ko­teoksen, esimer­kiksi Debussyn La Mer, Händelin Messias sekä Vivaldin Neljä vuoden­aikaa uudelleen muokat­tuna sävel­lyk­senä. Kertovat orkes­terin taiteel­liset partnerit Minna Pensola ja Antti Tikkanen. Heidät molemmat nähdään sekä liidaa­massa kaupun­gi­nor­kes­teria, että solis­teina syyskauden edetessä.

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri täyttää syksyllä 70-vuotta ja juhla­vuotta juhlis­te­taan Pasto­raali ‑konser­tissa 12. lokakuuta, jolloin orkes­terin eteen astelevat pianisti Suzana Bartal ja kapel­li­mes­tari Maria Itkonen.

Kausi­kort­ti­sarjan sinfo­nia­kon­sert­teja on tulossa yhteensä kahdeksan kappa­letta, joiden lisäksi kausi­kort­tiin kuuluu yksi kamari­kon­sertti. Kausi­kortit ovat myynnissä kesäkuun ajan, yksit­täis­li­pun­myynti käynnistyy heinä­kuussa. Syyskuussa myös 8‑luokkalaiset Taide­tes­taajat pääsevät kokemaan Eloku­va­musa­visa ‑konsertin ja testaa­maan taitojaan eloku­va­musiik­ki­tie­tä­myk­sessä. Yleisöllä on mahdol­li­suus tulla visai­le­maan ja nautti­maan eloku­va­musii­kista iltakonserttiin.

Lapsille on luvassa koko perheen ilottelua huippusuo­sit­tujen Mimmien Puhuri ‑lasten joulu­kon­sertin parissa. Konser­tissa kuullaan ihan uusia talvi- ja jouluai­heisia sekä kaikille tuttuja lauluja. Tutut joulu­laulut ovat saaneet jännit­tävät sovitukset, mukana ovat mm. Porsaita äidin oomme kaikki ja Soihdut sammuu. Konsertin johtaa kapel­li­mes­tari Dimas Ruiz Santos.

Viihde­puo­lella saamme Joensuuhun erityistä herkkua, kun kansan­musiik­kiyhtye Frigg ottaa Carelia-salin haltuunsa torstaina 9. marras­kuuta. Lisäksi yleisöä hemmo­tel­laan uuden­vuo­den­kon­sertin toive­uusin­nalla, kun kapel­li­mes­tari Eero Lehtimäki tarjoilee Toiveita ja lupauksia ‑konsertin livenä yleisölle. Toiveita ja lupauksia ‑konsertin toive­si­sällöt on kerätty asiakas­pa­laut­teiden perus­teella, joista Lehtimäki on poiminut parhaat palat esitet­tä­väksi. Konsertti saliy­lei­sölle peruuntui aiemmin korona­ra­joi­tuk­sista johtuen ja se esitet­tiin vain verkon välityk­sellä vuonna 2021. 

Kaupun­gi­nor­kes­terin taiteel­liset partnerit Pensola ja Tikkanen kertovat, että kevään ohjelma on otettu yleisössä hyvin vastaan, joten yllätyksiä on haluttu tuoda myös syksyyn.

– Keväällä te rohkeat joensuu­laiset kiitte­litte orkes­teria ohjelman yllätyk­sel­li­syy­destä. Sitä ei olla haluttu unohtaa nytkään, vaan tuttujen sävelien lomaan on sommi­teltu harvi­nai­sempia herkkuja löydet­tä­viksi, maistel­ta­viksi ja hämmäs­tel­tä­viksi. Terve­tuloa jälleen uteli­aasti uuden äärelle!

Koko syyskauden 2023 ohjel­misto löytyy kokonai­suu­des­saan orkes­terin verkkosivuilta.