Suoma­laiset orkes­terit toteut­tavat kävijätutkimuksen

Suomen Sinfo­niaor­kes­terit ry jäseni­neen tekee kevään aikana valta­kun­nal­lisen kävijä­tut­ki­muksen, johon osallistuu 21 orkes­teria ympäri Suomen. Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri on mukana kävijä­tut­ki­muk­sessa. Tutkimus toteu­te­taan yhteis­työssä Innolink Research Oy:n kanssa.

Kävijä­tut­ki­muksen tavoit­teena on tuottaa ajankoh­taista tietoa orkes­te­rien konsert­tiy­lei­söjen käynti­ko­ke­muk­sista. Tulosten pohjalta orkes­terit voivat kehittää toimin­taansa entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Kävijä­tut­ki­muksen rinnalla toteu­te­taan tutkimus myös niille kulut­ta­jille, jotka eivät koe orkes­te­ri­kon­sert­teja omakseen. Tämä ei-kävijöiden tutkimus toteu­te­taan netti­pa­nee­lina vastaa­jille eri puolilla Suomea.

Viimeisin orkes­te­rien kävijä­tut­kimus on toteu­tettu vuonna 2018. Uuden tutki­muksen toivotaan tuovan tietoa konsert­tien kävijä­ti­lan­teesta etenkin korona­vi­rus­pan­de­mian jälkeen sekä antavan kokonais­kuvaa yleisön ja ei-kävijöiden ajatuk­sista ja toiveista epävar­massa maailmantilanteessa.

Orkes­terit keräävät vastauksia kyselyihin konsert­tiensa yhtey­dessä 30.4.2023 asti.

Vastaa kyselyyn ja voit voittaa palkin­toja
http://vastaa.innolink.fi/joensuu/