Suoma­lai­set orkes­te­rit toteut­ta­vat kävijätutkimuksen

Suomen Sinfo­niaor­kes­te­rit ry jäseni­neen tekee kevään aikana valta­kun­nal­li­sen kävijä­tut­ki­muk­sen, johon osallis­tuu 21 orkes­te­ria ympäri Suomen. Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri on mukana kävijä­tut­ki­muk­sessa. Tutki­mus toteu­te­taan yhteis­työssä Innolink Research Oy:n kanssa.

Kävijä­tut­ki­muk­sen tavoit­teena on tuottaa ajankoh­taista tietoa orkes­te­rien konsert­tiy­lei­sö­jen käynti­ko­ke­muk­sista. Tulos­ten pohjalta orkes­te­rit voivat kehit­tää toimin­taansa entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Kävijä­tut­ki­muk­sen rinnalla toteu­te­taan tutki­mus myös niille kulut­ta­jille, jotka eivät koe orkes­te­ri­kon­sert­teja omakseen. Tämä ei-kävijöi­den tutki­mus toteu­te­taan netti­pa­nee­lina vastaa­jille eri puolilla Suomea.

Viimei­sin orkes­te­rien kävijä­tut­ki­mus on toteu­tettu vuonna 2018. Uuden tutki­muk­sen toivo­taan tuovan tietoa konsert­tien kävijä­ti­lan­teesta etenkin korona­vi­rus­pan­de­mian jälkeen sekä antavan kokonais­ku­vaa yleisön ja ei-kävijöi­den ajatuk­sista ja toiveista epävar­massa maailmantilanteessa.

Orkes­te­rit kerää­vät vastauk­sia kyselyi­hin konsert­tiensa yhtey­dessä 30.4.2023 asti.

Vastaa kyselyyn ja voit voittaa palkin­toja
http://vastaa.innolink.fi/joensuu/