Jaakko Teppoa juhli­taan elokuussa Ruikon­pe­rän sinfonialla

Iisal­me­lais­syn­tyi­nen kansan­tai­tei­lija Jaakko Teppo viettää torstaina 16. helmi­kuuta 70-vuotis­päi­väänsä. Juhla­vuo­den kunniaksi elokuussa Kuopiossa ja Joensuussa järjes­te­tään konser­tit, joissa Ruikon­pe­rän multa­kur­kun kappa­leita esite­tään sovitet­tuina sinfo­niaor­kes­te­rille ja tunne­tuille savolais­kar­ja­lais­taus­tai­sille solisteille.

Kuopion musiik­ki­kes­kuk­sessa konsertti nähdään 15. elokuuta ja Carelia-salissa Joensuussa 17. elokuuta. Ruikon­pe­rän Sinfo­nia ‑konser­tit ovat osa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karja­lan maakun­ta­päi­vien ohjel­maa. Pääjär­jes­tä­jät ovat Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Karja­lan maakuntaliitto.

Kuopion ja Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rien kapel­li­mes­ta­riksi on kutsuttu Antti Rissa­nen. Hän kokoaa parhail­laan sovitustiimiä.

– Konsert­teja varten teete­tään 12 uutta sinfo­niaor­kes­te­ri­so­vi­tusta Jaakon sävel­tuo­tan­nosta. Sovit­ta­jat ovat maamme eturi­vin tekijöitä, hän kertoo.

Jaskan kuple­tit sinfo­niaksi ensim­mäi­sen kerran

Viime vuosina Jaakko Tepon musiikki on soinut uutte­rasti niin musikaa­li­kier­tueilla kuin kesäteat­te­reissa, mutta sinfo­niaor­kes­te­rin säestyk­sellä sitä ei ole aikai­sem­min kuultu. Jaskan pojat Ilja ja Johan­nes ovatkin tribuu­tista innoissaan.

– Kun aloimme mietti­mään isän 70-vuotis­juh­la­vuo­den toteut­ta­mista, erilai­sia ideoita oli todella paljon. Tämä maakun­ta­liit­to­jen ehdotus istui parhai­ten meidän Utran Uuden Teatte­rin Jaska-musiik­ki­ko­me­dian pariksi. Tänä vuonna nähdään kaksi täysin erilaista Jaakko Teppo ‑esitystä, kertoo Ilja Teppo.

Antti Heikki­sen ja Ilja Tepon käsia­laa oleva musiik­ki­ko­me­dia saa ensi-iltansa 1. heinä­kuuta joensuu­lai­sen kesäteat­te­rin näyttämöllä.

– Jaakko on ennen muuta savolais­kar­ja­lai­nen murre­koo­mikko. Hänen kielel­li­nen rikkau­tensa on sekoi­tus siirto­kar­ja­lai­suutta ja savolai­suutta. Hän on itse sanonut, että Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat hänelle täysin erotta­mat­to­mat ja yhtä rakkaat. Konsert­tia ei olisi voinut järjes­tää vain toisessa maakun­nassa, kerto­vat Jari Sihvo­nen ja Sami Tolva­nen maakun­tien liitoista.

Jaakko Teppo sai viime marras­kuussa opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riön myöntä­män Suomi-palkin­non. Palkin­non perus­te­luissa maini­taan, että hän on tehnyt yli 5000 keikkaa, ajanut kaksi miljoo­naa keikka­ki­lo­met­riä ja myynyt yli 600 000 levyä.

– Isällä on konser­teista vain yksi toive: Tehkee hyvä, Ilja naurahtaa.