Orkes­te­rin kevät­kausi käynnistyy!

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin kevät­kausi 2023 käynnis­tyy Arktis Arktis! ‑konser­tilla Carelia-salissa torstaina 26.1. klo 19. Orkes­te­ria johta­maan saapuu kapel­li­mes­tari Ruut Kiiski. Kiiski on johta­nut muun muassa Radion sinfo­niaor­kes­te­ria, Turun filhar­mo­nista orkes­te­ria, Malmön sinfo­niaor­kes­te­ria ja Orche­stre natio­nal des Pays de la Loirea. Vuoden 2022 alussa hän debytoi kapel­li­mes­ta­rina Norrland­so­pe­rassa, Umeåssa ja kesällä Naanta­lin Musiikkijuhlilla.

Illan solisti, joensuu­lais­läh­töi­nen pianisti Tatu Eskeli­nen saapuu kotikon­nuil­leen esittä­mään ranska­lais­sä­vel­täjä Germaine Taille­fer­ren Piano­kon­ser­ton, joka myös avaa tämän­ker­tai­sen konserttikauden.

Elfrida Andréen 1. Sinfo­nia C‑duuri onkin harvi­nai­sem­paa herkkua, eikä sitä tiettä­västi ole esitetty sitten teoksen vuoden 1869 kantae­si­tyk­sen. Teosta etsit­tiin pitkin Ruotsia, mutta erikois­ten sattu­mus­ten kautta teos löytyi lähem­pää kuin arvata saattoi, nimit­täin naapu­ri­maa­kun­nasta Pohjois-Savosta. Savon soitan­nol­li­nen seura oli pelas­ta­nut teoksen ja koonnut sen soitet­ta­vaan muotoon. Nyt tämä yli 150-vuotias teos näkee jälleen päivän­va­lon Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin tulkitsemana.

Konser­tin lopuksi sukel­lamme hyiseen maise­maan, kun Karin Rehnqvis­tin Arktis Arktis! päättää kauden avajais­kon­ser­tin. Idea teokseen Rehnqvist sai ottaes­saan osaa naparet­keen vuosi­tu­han­nen taitteessa. ” Kuukau­den ajan asuin jäänmur­ta­jalla ja lensin aika ajoin helikop­te­rilla mante­reelle seuraa­maan tutki­joi­den työtä. Avarat lumiken­tät, valo ja muuttu­vat sääolo­suh­teet – kaikista syntyi valtava kokemus, jonka halusin kotona Ruotsissa ilmaista musiik­kina”, kertoo Rehnqvist.

Teoksen osien välissä kuulemme Johan Sebas­tian Bachin lyhyitä kappa­leita. Idea Bachin teosten ydistä­mi­sestä Arktis Arktis! ‑teokseen tuli kapel­li­mes­tari Ruut Kiiskeltä: “Karin Rehnqvis­tin hieno musii­kil­li­nen kuvaus arkti­sen alueen karusta luonnosta ja toisaalta sen kauneu­desta luo mieleeni jonkun­lai­sen tyhjän valkoi­sen maise­man, hiljai­suu­den ja rauhan, josta aistit alkavat hiljal­leen erottaa yksityis­koh­tia. Tämän saman efektin itses­säni saa aikaan myös J. S. Bachin soolo­teok­set. Niissä on jotain selit­tä­mä­töntä rauhaa ja suuruutta, josta kuulija voi kuiten­kin löytää loput­to­man määrän pieniä yksityis­koh­tia. Halusin yhdis­tää nämä maail­mat ja antaa eri tyylien keskus­tella keske­nään.”, Kiiski kertoo.

Tiistaina 24.1. klo 17.30 alkaen Joensuun kaupun­gin pääkir­jas­ton musiik­kio­sas­ton Vinttiklu­billa on tarjolla mielen­kiin­toi­nen Orkes­teri omaksi ‑tilai­suus, jossa aiheena on sävel­täjä Elfrida Andrée ja naisten asema sävel­tä­jinä 1800-luvulla. Illan tarinoit­si­jana toimii Savon soitan­nol­li­sen seuran puheen­joh­taja, musii­kin monitoi­mi­mies, profes­sori Petteri Niemi­nen.