Orkes­teri omaksi ‑tilai­suus 24.1.

Joensuun pääkir­jas­ton musiik­kio­sas­ton Vinttiklu­billa tiistaina 24.1.2023 klo 17.30 Orkes­teri omaksi ‑tilai­suu­dessa keskus­tel­laan mm. sävel­täjä Elfrida Andréesta ja naisten asemasta sävel­tä­jinä hänen aikanaan. Illan tarinoit­si­jana toimii Savon soitan­nol­li­sen seuran puheen­joh­taja, musii­kin monitoi­mi­mies, profes­sori Petteri Niemi­nen.

Niemi­nen on toimi­nut Savon soitan­nol­li­sen seuran puheen­joh­ta­jana vuodesta 2018 alkaen. Yhdis­tys pelas­taa käsikir­joi­tuk­sista unohdet­tuja teoksia, erityi­sesti orkes­te­ri­teok­sia ja muita suurteok­sia painopis­tee­nään 1800–1900-lukujen taitteen pohjois­mai­set ja saksa­lai­set naissä­vel­tä­jät. Yhdis­tyk­sellä on puhtaak­si­kir­joi­tet­tuna noin 25 teosta näiltä ajoilta. Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin viikon Arktis Arktis! ‑konser­tissa kuultava Elfrida Andréen 1. Sinfo­nia C‑duuri löytyi yhdis­tyk­sen huomasta. 

Tilai­suu­den järjes­tää Joensuun pääkir­jas­ton musiik­kio­sasto ja Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri. Tilai­suus esite­tään myös suora­tois­tona Youtubessa. 

Tilai­suu­teen on vapaa pääsy, lämpi­mästi tervetuloa!